Offentlige avgifter

Offentlige avgifter

Avgiftene til staten utgjør en stadig større del av strømregningen. Som kraftleverandør er Polar Kraft pålagt å kreve inn mva (moms) på vegne av staten.

Forbruksavgift

Med bakgrunn i lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, skal det betales avgift til statskassen på elektrisk kraft som leveres eller innføres til bruk i Norge. Avgiften skal betales også ved uttak av elektrisk kraft til eget bruk. Avgift skal ikke svares på elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med produksjonsprosessen i næringer som industri, bergverk, arbeidsmarkedsbedrifter.  Dette gjelder også for bedrifter innen veksthus-næringen.

Kraftpriser uten forbruksavgift fra 1. januar 2004

Etter pålegg fra myndighetene har Polar Kraft og alle andre strømleverandører, til og med år 2003 oppgitt alle sine priser inklusive forbruksavgift til staten.

Fra 1. januar 2004 ble nettselskapene pålagt å kreve inn denne avgiften. Alle våre priser for levering etter 1.1.2004 er derfor oppgitt uten forbruksavgift. Dette betyr ikke at forbrukerne slipper unna forbruksavgiften. Den vil fremkomme som en del av regningen fra den lokale nettleverandøren.

Les mer om avgiftsbestemmelsene hos Lovdata

Fra virkemiddel til melkeku

Innføring av forbruksavgiften, tidligere kalt "el. avgift", var i sin opprinnelse ment å være et virkemiddel for å finansiere utbygging av nett i grisgrendte strøk. I dag øremerkes ikke midlene fra forbruksavgiften lenger til dette formålet. I likhet med bilavgifter har denne avgiften etter hvert blitt en betydelig inntektskilde - og mange vil si melkeku - for staten.

I 1995 var avgiften 5,20 øre/kWh, mens den i 2001 var på hele 11,30 øre per kWh, m.a.o. en nominell økning på hele 117 prosent  i perioden 1995-2001. For en husholdning med et årlig forbruk på 25.000 kWh, utgjorde denne avgiften i 2001 en kostnad på kr 2.825,-.

Forbruksavgiften gikk i 2002 ned med 2 øre til 9,30 øre, men deretter har den gått opp med noen tidels øre hvert år.

Finnmark og Nord-Troms

Som et distriktspolitisk tiltak, er levering av strøm til husholdningsformål i Finnmark og Nord-Troms fritatt for forbruksavgift.

Merverdiavgift

I utgangspunktet skal det betales merverdiavgift på all bruk av elektrisk kraft uavhenging om du er privat forbruker eller driver næringsvirksomhet. Unntak er levering av strøm til husholdningsformål i Nord-Norge, der det er innrømmet fritak.

Avgiftssatsen er for tiden 25 prosent.

Powered by FUNN